12 záznamů/stránku
viewed 1 record

Archivní fond

Národní archiv
Název fondu:
Úřad říšského protektora v Čechách a na Moravě, Praha
Značka:
ÚŘP
Číslo listu NAD:
1005
Datace:
(1892) 1939 - 1945 (1950)
Tématické skupiny:
Německá správa a organizace 1938 - 1945
Původce:
Vojenská správa (16.3.1939-15.4.1939); Úřad říšského protektora (16.4.1939-1943); Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu (1943-1945); Kancelář říšského protektora (1943-1945); Úřad zmocněnce pro stavby (1939-1945); Velitel pořádkové policie (1939-1945); Velitel bezpečnostní policie a bezpečnostní služby (1934-1945)
Přístupnost:
Přístupný
Inventarizováno:
255.12 m
Zpracováno:
255.12 m
Nezpracováno:
50.54 m
Tematický popis:
Německá okupační správa, protektorát, říšský protektor, státní tajemník, německý státní ministr pro Čechy a Moravu, policie, německá policie, agendy správní činnosti, normálie, orgány správní činnosti, úřady, organizační normy, zaměstnanci orgánů správy, personálie
Zpracoval:
Zpracovaná část uspořádána dle spisového plánu a organizač. rozdělení ÚŘP z roku 1940. Spisy řazeny dle původních signatur, desetinného systému a obsahových skupin. Ke spisům ÚŘP byly připojeny spisy vzniklé z činnosti úřadu zplnomocněnce pro organizaci a jeho likvidátora, velitelů bezpečnostní a pořádkové policie a dalších složek, které souvisely s činností ÚŘP nebo jeho zaměstnanců. První část označenou ÚŘP zpracovaly v roce 1965 V. Janíková, E. Uhlířová a úvodem opatřila V. Helešicová. Část označenou ÚŘP-dodatky I zpracovali V. Helešicová, V. Janíková a J. Žabka v roce 1966. Část označenou ÚŘP-dodatky II zpracovaly do prozatímního inventárního soupisu J.Milotová a L. Linhartová v roce 1986. Písemnosti referátu pro archivnictví (pododdělení I 3e) uspořádala dle původního registraturního plánu jako neporušený celek A. Špiritová v roce 1970. Nezpracovaná část (364 kartonů) byla převzata od MV ČR, odbor archivní a spisové služby jako fond č. 114 s předávacím soupisem v roce 1999. Při provádění GI JAF 2001 byly z fondu vyčleněny písemnosti Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu a vytvořen z nich samostatný fond č. JAF 1464. Jako samostatná fondová část (č. JAF 1005/2) byly do fondu začleněny písemnosti zrušeného fondu č. JAF 909 (Zástupce zahraničního úřadu u říšského protektora). Nedohledáno při GI 2001: v roce 2000 zjištěna ztráta materiálu z kartonu č. 282 a části z kartonu č. 283 (9.12.2002) Před delimitací fondu DS/MatÚ (NAD 789) do AHMP (8.8.2006) byly přesunuty kartony č. 87, 91-93 do fondu ÚŘP (NAD 1005). (12.09.2006, č.j. NA 2660/2006-03) Po zrušení fondu Gestapo - řídící úřadovna Praha (NAD 1008) v r. 2007 bylo k nezpracované části fondu ÚŘP (NAD 1005) připojeno 9 kartonů ze zrušeného fondu. Současně se zrušením fondu NAD 1008 byl zrušen i inventář k tomuto fondu, který od té doby slouží jen jako interní pomůcka. (14.9.2007, č.j. NA 2955/2007-03). Archiválie fondové části ÚŘP-ST (NAD 1005/1) byly po zpracování a schválení archivní pomůcky ke dne 13.11.2009 z fondu vyčleněny jako nový fond č. NAD 1799, dílčí EL NAD č. 1005/1 byl současně zrušen. (22.1.2010, č.j. NA 1609/2009-03) GI 2012, Monika Sedláková, 4.9.2013 Změna počtu EJ, doplnění počtu poškozených EJ, oprava metráže fondu, potvrzeno nedohledání archiválií od GI 2001. (20.3.2014) Aktualizace EJ a metráže nezpracované části fondu. (22.07.2019, č.j. NA 2464-1/05-2019)
Místo vzniku:
Praha (Prag, Prague); Hlavní město.
Místo uložení:
Chodovec • Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec

Datum a čas: 2024-03-14 19:16:15

Nalezené záznamyKompletní záznamy

Přehled obsahu aplikace Archivní vademecum Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Generováno 2024-03-14 19:16:15
Název archivuFondyPomůckyInventáře
knihykap. + záz.skeny
Národní archiv 2 7351 561273 009815 273
Celkem2 7351 5610273 009815 273
Počet všech záznamů277 305
Počet všech skenů936 619